PRODUCTS

ฉนวนกันเสียง

ฉนวนกันเสียงและกันความร้อน มีน้ำหนักเบาและมีโพรงอากาศจำนวนมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันเสียงได้อย่างสูงสุด ฉนวนกันเสียงและกันความร้อน acoubatt® มีคุณสมบัติช่วยลดเสียงรบกวนที่ผ่านโครงสร้างพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน โดยถูกออกแบบให้ใช้ร่วมกับ ผนังเบา อิฐมวลเบา ไม่มีส่วนประกอบของกาว ปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ ฉนวนกันเสียงและกันความร้อน acoubatt® เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบ และมีประสิทธิภาพสูง สำหรับโรงแรม โรงเรียน สำนักงาน ห้องประชุม หรือโครงการเชิงพาณิชย์ และที่อยู่อาศัย ที่ต้องการลดเสียงรบกวน

Sound Absorption Coefficients(as)

อัตราส่วนความเข้มของเสียงที่ถูกดูดซับในวัสดุ ต่อความเข้มของเสียงที่ตกกระทบ มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 มักนำมาใช้อธิบายการดูดซับของวัสดุ ยิ่งค่าสัมประสิทธิ์มากเท่าไหร่ การดูดซับเสียงก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

SAA

ค่าเฉลี่ยการดูดซับเสียง (SAA) เป็นคะแนนตัวเลขเดียวที่ได้ จากการหาค่าเฉลี่ยของสัมประสิทธิ์การดูดซับที่ 250, 500, 1000, 2000 Hz ปัดเศษเป็นทวีคูณที่ใกล้สุดของ 0.05

Wall Insulation Between Rooms

acoubatt® เหมาะสำหรับ ใช้เป็นฉนวนกันเสียง ช่วยลดเสียงรบกวนระหว่างห้อง

STC

STC หรือ Sound Transmission Class เป็นตัวเลขที่แสดงถึงประสิทธิภาพการป้องกันเสียงของฉนวนร่วมกับผนัง เพดาน และ ประตู โดยการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (มาตรฐาน ASTM E90-09) ค่าในช่วง 125-4000 Hz ถูกคำนวณ (ตามมาตรฐาน ASTM E 413-87)

โดยสรุป ค่า STC สูง ยิ่งสามารถกันเสียงได้ดี

Excellent Thermal Insulation

ฉนวนกันความร้อน acoubatt® นิยมนำไปกรุในผนัง และเพดาน สำหรับอาคารบ้านเรือน สภาวะที่อากาศร้อน ป้องกันการแผ่ความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายใน และจากภายในสู่ภายนอก การรักษาระดับอุณหภูมินี้ ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

What is the R value of insulation

ค่าความต้านทานของฉนวนต่อการแผ่ความร้อน วัดอันดับในรูปแบบของ ค่า R - ยิ่งค่า R สูงเท่าใด ประสิทธิภาพของฉนวนก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ค่า R ขึ้นอยู่กับชนิดของฉนวน ความหนา และความหนาแน่นของฉนวน

ค่า R,
ค่าการต้านทานความร้อน,
หน่วย :m2.K/W หรือ ft2.h.oF/Btu

ค่า K,
ค่าการนำความร้อน
หน่วย : W/m.K หรือ Btu.in/ft2.h.oF

SUSTAINABILITY

Sustainability

ฉนวนเฟลเทคผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% (ทดแทนไฟเบอร์กลาส) มีวัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบมากถึง 85% ได้จากขวดน้ำดื่มพลาสติกที่ใช้แล้ว ฉนวนเฟคเทค ผลิตขึ้นในโรงงานที่ปลอดมลภาวะ ด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดโดยองค์กรรับรองชั้นนำระดับโลก